Školství a další vzdělávání

Městská část Praha 5 je domovem téměř 40 mateřským, základním a středním školám, a přes polovinu z nich zřizuje. Je naší úlohou se starat nejen o budovy, sportoviště a školní jídelny, ale i pracovat s řediteli, aktivními učiteli a rodiči na motivující atmosféře a dalším zajištění kvality vzdělávání. Budeme prosazovat, aby městská část školy na svém území systematicky podporovala, i finančně nad rámec údržby a nad rámec přerozdělení vyhrazených peněz z MŠMT. Chceme, aby Praha 5 cíleně financovala všestranné zlepšování škol, budování pedagogických týmů a modernizaci výuky.

Peníze pro školy ve prospěch kvality

Podpora moderních směrů vzdělávání. Ve spolupráci s řediteli škol rozpracujeme strategický plán pro všestranný rozvoj škol, který výrazně rozšíří záběr stávajícího projektu “Místní akční plán vzdělávání”. Podpoříme školy v rozvíjení moderních vzdělávacích cest a pozitivní motivace žáků i učitelů. Skrze finanční zajištění umožníme školám rozumné zmenšení počtu dětí ve třídách, zvětšení prostoru pro projektové a kolaborativní učení, věcnou a pozitivní zpětnou vazbu - vše, o čem víme, že rozvíjí pozitivní motivaci a celoživotní vztah ke vzdělání.

Zpětná vazba na všech úrovních. Budeme systematicky sledovat poptávku žáků a rodičů po zlepšování různých aspektů vzdělávání v rámci pražských škol, budeme pracovat s touto zpětnou vazbou spolu s řediteli a v rámci školských rad. Budeme ředitele škol podporovat v naplňování vizí a strategií, budeme naplňování těch vizí pravidelně sledovat a při jmenování nových ředitelů budeme vždy postupovat v souladu se závěry výběrových komisí.

Poskytneme školám podporu při budování týmů a pro smysluplné další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů.

Kvalita a dostatek míst ve školách. Výstavbu nových škol propojíme s novou rezidenční výstavbou a souvisejícím demografickým výhledem. Zajistíme dostatek kapacity v mateřských školách, v dětských skupinách i v přípravných (nultých) ročnících základních škol.

Budeme podporovat renovace a kvalitu školních kuchyní a jídelen. Zatímco školní strava samotná je daná přísnými pravidly z jiných míst, v roli zřizovatele budeme pečovat o pravidelnou údržbu a obnovu kuchyní a jídelen a přispívat na jejich provoz a kulturu stolování.

Budeme rozšiřovat neinvestiční rozpočty škol. Společně s Magistrátem podpoříme platy učitelů a ostatních pracovníků škol. Budeme podporovat, finančně i organizačně účast žáků našich škol v meziškolních soutěžích na národní a mezinárodní úrovni.

Vzdělávání a komunikace na prvním místě.

Budeme podporovat kvalitní ředitele s moderní vizí rozvoje školy a učitelského sboru: Tedy v práci na synergii individuálního a společného učení, na zkvalitňování zpětné vazby žákům, udržování zvídavosti, rozvíjení schopností žáků spoluutvářet svou vzdělávací cestu (rozvíjení tzv. metakognitivních strategií) a pomáhat si navzájem, a samozřejmě pracovat se zpětnou vazbou od rodičů i žáků samotných.

Zasadíme se o průběžné sledování naplňování těchto vizí pro co nejvyšší kvalitu vzdělání a nejlepší atmosféru ve školách.

Podpoříme místní i celopražské iniciativy ke komunikaci rodičů a učitelů. Zajistíme průběžný otevřený sběr námětů pro podporu kvality škol.

A navíc: Investice zvládneme, budeme je realizovat transparentně a včas.

Navrhni úpravu