Strategický rozvoj města

Městská část Praha 5 dlouhodobě nedisponuje strategickým dokumentem rozvoje města pro střednědobé období 5-10 let. Koncepce rozvoje musí vycházet z analýzy současného stavu fungování správy městské části a měla by reflektovat názory té části širší veřejnosti, která v naší části města žije, pracuje a pohybuje se zde. Dokument týkající se strategického rozvoje bude obsahovat jasnou společnou vizi, hlavní cíle a priority pro každou z klíčových oblastí jako jsou územní plánování, doprava, sociální politika a bezpečnost, transparentního hospodaření úřadu, vzdělávání, životní prostředí, kultura a sport.

Česká pirátská strana společně s SNOP bude v následujícím volebním období usilovat o řádné zpracování strategie rozvoje do roku 2028 a zavazujeme se do toho procesu aktivně zapojit i Vás občany, kteří zde žijete a trávíte čas.

Navrhni úpravu