Interpelace zastupitele Milana Kryla na radního Zdeňka Doležala ve věci projektu SANOPZ–Na Cihlářce

Interpelace zastupitele Milana Kryla na radního Zdeňka Doležala ve věci projektu SANOPZ–Na Cihlářce

Zde si můžete přečíst celý text interpelace zastupitele Milana Kryla na pana radního Zdeňka Doležala ve věci usnesení RMČ/5/106/2020 k projektu SANOPZ–Na Cihlářce (Z 3104/10). Celá záležitost byla diskutována i přímo na včerejším zasedání zastupitelstva, my samozřejmě vyčkáme i na písemnou oficiální odpověď.

Vážený pane radní,

prosím o vysvětlení změny postoje RMČ k návrhu na změnu územního plánu na pozemku SANOPZ v ulici Na Cihlářce a vysvětlení dalších kroků, které vedení MČ v návaznosti na revokaci svého dřívějšího usnesení v této věci bude činit.

Pro zastupitele stručně shrnuji tato fakta: MČ až do ledna 2020 k návrhu na změnu územního plánu Z 3104/10 zastávala postoj vyjádřený usnesením RMČ/29/913/2018, tj. souhlas se změnou plochy VV na OB bez kódu míry zastavění a s doplňující podmínkou „aby míra využití území odpovídala charakteru okolní zástavby“. To fakticky znamenalo zahrnutí pozemku do okolního stabilizovaného území OB bez kódu a tedy s nutností přizpůsobit stavbu charakteru celé širší lokality tak, jak požadují např. ZMČ schválená Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5 nebo též ZMČ schválené Programové prohlášení RMČ P5.

Revokací usnesení dne 29.1.2020 RMČ ustoupila od požadavku „aby míra využití území odpovídala charakteru okolní zástavby“ a současně schválila velmi vysoký kód míry zastavění pozemku - G. To je v rozporu jak se ZMČ schválenými Pravidly, tak s vlastním Programovým prohlášením. MČ změnila svůj postoj až po termínu, kdy mohla uplatnit námitky ve veřejném slyšení a nyní již svoji změnu postoje nemůže jako připomínku uplatnit. Mohu se domnívat, že také proto usnesení RMČ není již dále předkládáno ZMČ ke schválení.

Pokud by se projekt projednávaný od roku 2016 s tzv. DOSS nevrátil na začátek a nebylo by vypsáno nové veřejné projednání, MHMP by nejspíše návrh na změnu s kódem G zamítl. Bude-li pozměněný návrh projednáván znovu, pokládám otázku: Necítí vedení radnice za vhodné reagovat na silný odpor veřejnosti a stát se mediátorem mezi občany a investorem se zahrnutím výsledku jednání do memoranda? Takový postup by mohl zabránit nekonečnému protahování schvalovacího procesu žalobami a odvoláními. A ve finále i možnému ustoupení investora od záměru a zakonzervování neutěšeného stavu pozemku na mnoho let. Obávám se, že revokované usnesení RMČ a pohrdání názory veřejnosti nás k takové černé variantě spíše přiblížilo.

V Praze 25.2.2020

Ing. Milan Kryl – zastupitel MČ P5

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu