Kontrolní výbor aneb co po puči přiklepla staronová koalice opozici

Kontrolní výbor aneb co po puči přiklepla staronová koalice opozici

Mnozí z vás si řeknou, že Piráti měli během deseti měsíců vládnutí koalice s ODS a ANO prostor na Praze 5 věci přímo ovlivňovat. Za těch deset měsíců přeci měli dost času se rozkoukat a seznámit se s přístupem a pracovním nasazením koaličních partnerů. Nebo mohli za deset měsíců proniknout do složitých vazeb a vztahů fungování samotného úřadu o více jak 300 zaměstnancích a učinit radikální změny a zásadní reorganizace. Všechno naráz ale za deset měsíců stihnout opravdu nelze.

Po náhlém převratu ve vedení radnice se nyní musíme sžít nejen s tím, že spousta rozpracované práce končí v rukou staronových vladařů nebo někde v šuplíku. Pro nás je ale nezbytné se co nejrychleji vžít do naší nové, opoziční role. V rámci činnosti Kontrolního výboru chceme nadále konstruktivním přístupem přispívat ke zlepšení fungování radnice a činností samosprávy. Hned na prvním zasedání Kontrolního výboru, po puči na radnici, jsme předložili oblasti hodné kontroly. Jak známo, jednou ze základních priorit pirátského desatera je transparentní a otevřená radnice. Proto budeme prosazovat provedení kontroly rozhodovacích procesů orgánů samosprávy, kde se budeme soustředit na to, aby rozhodování v opodstatněných případech skutečně začínala na poradních orgánech, které jsou veřejnosti přístupné. Dále budeme požadovat, aby před zasedáními docházelo k včasnému a řádnému zveřejňování podkladů včetně všech příloh. Pouze má-li občan zavčas přístup k relevantním informacím, může se stát kvalifikovaným účastníkem rozhodovacího procesu a vytvářet si ucelený obraz o způsobu vládnutí mocných.

Kontrolní výbor má z podstaty věci, ze zákona a na základě Statutu plnit zejména roli kontrolní a monitorovací. Bohužel hned na svém prvním zasedání výboru po provedené obměně členů, kde mělo dojít k ustanovení místo předsedů výboru, ale i k projednání konkrétního podnětu ke kontrole, se ukázalo, že přístup koalice bude nejspíše dalek konstruktivním návrhům. Na jednání výboru ze stran některých členů koalice padaly spíš mocipanské nároky na obsazení místopředsedy vý boru koaličním zastupitelem, byť koalice při obsazování ostatních výborů toto gesto směrem k opozici ani v jednom případě ani náznakem neučinila. Ba co víc, v devítičlenném Výboru pro školství koalice laskavě dovolila obsadit opozicí pouze jedno jediné místo. Díky desetiměsíční zkušenosti víme, že naši bývalí koaliční partneři rádi argumentovali jasnými a čitelnými principy, jako je například poměrné zastoupení sil vyplývající z nejvyššího orgánu samosprávy – Zastupitelstva. Aktuální rozložení sil dle počtu koaličních a opozičních členů v zastupitelstvu činí 3 – 1, to jest na tři koaliční zastupitele připadá jeden opoziční. Jaká je nyní situace v poradních orgánech rady? V komisích je poměr sil 7 – 1, a v případě již zmíněného Výboru školství poměr pro vedení konstruktivní opoziční spolupráce dokonce 9 – 1.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu