Jak vyřešit nedostatek míst na základních školách v Košířích

Jak vyřešit nedostatek míst na základních školách v Košířích

Popis situace s nedostatečnými kapacitami ZŠ v Košířích se již objevil na mnoha místech, a to včetně detailního a přesného shrnutí příčin celého problému. Tedy na tomto místě se nebudeme opakovat. Předkládáme místo toho hodnocení různých variant řešení nedostatku míst do té doby, než bude postavena nová budova v oblasti Košíř.

Východiska

V dlouhodobém pohledu je stavba nové školní budovy v Košířích potřeba (bez ohledu na cokoliv dalšího):

  • Ani potenciální vrácení celé budovy na Plzeňské neřeší problém na košířském kopci.
  • Získání budovy Gymnázia Nad Kavalírkou pro základní školství je téměř nemožná varianta (gymnázium takové velikosti není reálně kam přestěhovat, budova gymnáziu zřejmě plně vyhovuje).

Nová školní budova bude postavena a pro děti otevřena nejdříve k 1.9.2025 (možná až 1.9.2026) – tedy je potřeba vyřešit problém následujících 4 nebo 5 školních let.

Aktuální prostorová kapacita ZŠ Nepomucká je zcela vyčerpána – nelze přidat žádné nové třídy. Tedy je možné otevřít každý školní rok pouze dvě 1. třídy na Nepomucké a jednu 1. třídu v Beníškové.

Už v tomto roce dojde pravděpodobně k převisu poptávky nad nabídkou volných míst na ZŠ Nepomucká a situace se bude každým dalším rokem zhoršovat.

Přesné odhady počtu zapsaných dětí se dělají jen velmi těžko – známe aktuální celkový počet 6letých dětí ve spádové oblasti, které by měly přijít k zápisu, ale jsou zde faktory jako:

  • odklady školní docházky
  • rozhodnutí rodičů zapsat děti jinam (část rodičů zapisuje děti do nespádových škol, bez ohledu na kapacity spádové školy; část rodičů se rozhodne rovnou najít místo jinde a mít jistotu - než řešit až o prázdninách, kam vlastně bude jejich prvňák chodit)
  • průběžné stěhování rodičů (do dalších let)
  • další neznámé faktory

U všech faktorů lze kalkulovat s nějakými průměrnými čísly, ale je zde samozřejmě nejistota. Pokud se vše sejde „nepříznivým“ směrem, může situace eskalovat ještě daleko víc; nebo naopak se může vše sejít „příznivě“ a situace nebude zdaleka tak dramatická. Třeba na tento rok hraje roli i 10 dětí víc nebo míň – a to se opravdu nedá spočítat. Do dalších let samozřejmě míra nejistoty odpovídajícím způsobem roste.

Odhad potřeby nové kapacity

V tabulce jsou uvedeny odhady počtu nových tříd, nad rámec současné kapacity ZŠ Nepomucká v dalších letech.

školní rok Počet potřebných prvních tříd na ZŠ Nepomucká (vč. Beníškové) Celkové navýšení počtu tříd ve srovnání s rokem 2020/2021
2021/2022 (letos) 3 třídy 0 tříd
2022/2023 4 třídy 1 třída
2023/2024 4 třídy 2 třídy
2024/2025 4 třídy 3 třídy
2025/2026 5 tříd 5 tříd

Tedy odhad je, že letos ještě bude stačit otevřít pouze 3 třídy (stejně jako loni), s tím, že počet dětí, které se „nevejdou“ bude maximálně v jednotkách. Pro další roky již bude potřeba otevřít vždy čtyři 1. třídy, ve školním roce 2025/2025 pak 5 tříd – což pak znamená postupně každý následující rok jednu třídu navíc, oproti současnému stavu – celkově pak oproti současnému stavu je potřeba najít místo pro 4-5 tříd (které není možné umístit do budovy na Nepomucké ani v Beníškově).

Varianty řešení

Bohužel, s ohledem na pokročilost a dlouhodobé neřešení problému, již žádná dobrá řešení neexistují. Každá z možností má svá výrazná omezení a velké nevýhody, které ve výsledku dopadnou nejvíce na rodiče. V tabulce níže jsou shrnuty jednotlivé varianty řešení se stručným uvedením výhod a nevýhod.

č. varianta výhody nevýhody
1 Umístění tříd 1. stupně do budovy na Plzeňské (nové třídy prvního stupně nad kapacitu budovy na Nepomucké by byly zřízeny v budově Plzeňská) * jednoduché řešení z pohledu zřizovatele i ZŠ Nepomucká * vzdálenostně a časově pro rodiče přijatelné * levné řešení * umístění budovy (rušná křižovatka u tramvajové trati) * chybějící zázemí (tělocvična, vývařovna) * nemožnost parkování (v rámci bezpečnosti nabídnout doprovod dětí?) * učitelé i žáci by byli v budově odděleně od všech ostatních učitelů a žáků ZŠ Nepomucká
2 Umístění vybraných tříd 2. stupně do budovy na Plzeňské (aby na Plzeňskou nemusely docházel malé děti z 1. stupně, přesunuly by se tam některé třídy 2. stupně) * viz výše jako u var. 1 * starší děti jsou schopné se bezpečně dopravit samostatně * viz výše jako u var. 1 * prakticky neřešitelná otázka rozvrhu a přesunu učitelů mezi budovami Plzeňská a Nepomucká (nelze se přesunout během přestávky) *
3 Stavba kontejnerové školy (umístění kontejneru pravděpodobně na parkovišti Uhelných skladů) * lokalita Uhelných skladů je pro rodiče skvěle dostupná * vzdálenost od Nepomucké je krátká a celkem bezpečná na pěší chůzi * cena a technická náročnost (koupě kontejnerů a zavedení sítí – voda, elektřina, údržba) * negativní vnímání kontejnerového řešení
4 Umísťování dětí do jiných škol na Praze 5, např. ZŠ Weberova, ZŠ Podbělohorská, ZŠ Drtinova, ZŠ Grafická, ZŠ U Santošky, ZŠ Tyršova * pro MČ beznákladové řešení * organizačně nejsnadnější řešení * v součtu jsou uvedené školy schopny pojmout celý převis poptávky z Košíř až do doby, než bude postavena nová budova v Košířích * nejvíce náročné pro rodiče i děti, ti by nesli prakticky všechny nevýhody tohoto řešení * každodenní doprovod dětí do/ze školy, časová náročnost * děti nebudou tvoři kolektiv v místě bydliště * z pohledu dětí a rodičů by šlo o řešení zřejmě na celých 5 let docházky na prvním stupni

Souhrnně k variantám 1–3, které znamenají nárůst tříd ZŠ Nepomucká (ať už umístěných kdekoliv) je potřeba započítat otázku kapacit tělocvičny a jídelny. Tělocvična, tak jídelna jsou již nyní také na hraně kapacit a jen velmi obtížně lze navyšovat počet dětí či tříd využívajících toto zázemí.

O volbě konkrétního řešení a postupu se musí rozhodnout na základě diskuse a vyjádření názoru všech zúčastněných stran – rodičů, radnice i školy ZŠ Nepomucká.

Filip Karel

člen školského výboru ZMČ Praha 5

rodič tří dětí navštěvujících ZŠ Nepomucká

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu